Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Koncepcja pracy

Zatwierdzona Uchwałą nr 6/188/14/15

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka

w Uniszkach Zawadzkich z dnia 15 września 2014 r.

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

 

Punktu przedszkolnego


 

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a)  wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)  umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c)   sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d)  współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkolne realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)     zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)    uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)     stwarzania warunków do rozwijania samodzielności, dążenia osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)    kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym , kulturowym i technicznym,

e)     rozwijanie wrażliwości moralnej,

f)      rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie aktywności badawczej  i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji i ekspresji plastycznej, muzycznej oraz ruchowej,

h)    zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 


 

WIZJA

 

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci szczęśliwe, twórcze, bogate w doświadczenia, gotowe do wejścia w nowe środowisko.

2. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych.

3. W placówce dzieci czują się akceptowane i kochane, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

4. Zakładamy elastyczność w realizacji podstawy programowej, co oznacza dostosowanie stawianych wymagań do poszczególnych dzieci, uwzględniając różnice wiekowe.

5. Wzbogacamy swój warsztat pracy z dziećmi.

6. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe, są animatorami zmian w dziecku.

7. Praca przedszkola oparta jest na współpracy z rodzicami - wspólnie obrany kierunek dążeń przynosi pożądane efekty w edukacji dzieci. Angażujemy ich do wspólnych decyzji, wzajemnie wspieramy inicjatywy.

8. Pracownicy tworzą przyjazną atmosferę w otoczeniu dziecka, życzliwie i profesjonalnie otaczają je opieką.


 

MISJA

 

Przedszkole jest placówką, która:

1. Świadomie umacnia i utwierdza dziecko w tym, co jest w nim najlepsze, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i umiejętności.

2. Stwarza każdemu dziecku szansę poznania i wyrażania siebie, twórczego działania i rozwijania swoich możliwości, współdziałania, pożytecznych interakcji

3. Zachęca rodziców do współpracy.

MODEL ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowanie się normom, zasadom, umie współpracować z rówieśnikami),
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami,)

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie,
 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności,

umie, rozumie i zna:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć,
 • reprezentować grupę, przedszkole,

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia,

System wartości:

 • Twórczość - dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych, odbiera twórczość innych i potrafi ją odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich dążeniach.
 • Wytrwałość - podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.
 • Doskonałość - dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
 • Szczęście - praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.
 • Odwaga- swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny, nie boi się sięgać po nowe wyzwania, pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
 • Piękno - dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia),
 • rozmów.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentują ją w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, kartach pracy i innych materiałach gromadzonych przez nauczycieli,
 • o stanie rozwoju swoich dzieci rodzice dowiadują się na zebraniach ogólnych oraz w trakcie rozmów indywidualnych podejmowanych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego  zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
  • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno   – pedagogicznej i innej,
  • włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
  • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
  • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z władzami samorządowymi, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia, GOPS-em, biblioteką szkolną, gminną, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mławie,
 • promocja przedszkola (strona internetowa szkoły), artykuły w gazetach lokalnych,
 • włączenie się w organizowanie na terenie gminy przedsięwzięć kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.

 

 

 


 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

 

 

Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka

w Uniszkach Zawadzkich

 

 

Celem głównym, do którego zmierzamy jest:

 

„ Harmonijna realizacja zadań nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania prowadząca do wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowanie go do nauki w gimnazjum”

Wizja  szkoły

 

- Nasza szkoła dba o  rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i aspiracjami, tworzy warunki do jego harmonijnego rozwoju .

-  Szkoła uczy dzieci bezpiecznych zachowań, respektuje ich prawa i obowiązki.

-  Nauczyciele szkoły dbają o swój rozwój, nabywaną wiedzę i umiejętności wykorzystują dla dobra dzieci.

-  Baza szkoły jest rozbudowywana zgodnie do potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego.

-  Wszyscy kształtują pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku

Misja szkoły

 

-  Uczniowie szkoły są aktywni, twórczy, pracowici, przygotowani do nauki w gimnazjum.

-  Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób praktyczny.

-  Programy  realizowane w szkole są dostosowane do możliwości każdego ucznia.

-  Dobrze realizowane zdania pracy wychowawczej realizowane zapobiegają zjawiskom agresji, tworzą  „ bezpieczną szkołę”.

-  Nauczyciele szkoły są otwarci na potrzeby każdego ucznia, współpracują z rodzicami i opiekunami dzieci, prowadzą działania integrujące szkołę z lokalnym środowiskiem.

 -Nauczyciele współpracują ze sobą w celu rozwiązywania problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

                                 Sylwetka  absolwenta i  ucznia szkoły

Nasz absolwent :

- nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do  dalszej edukacji w gimnazjum ;

- jest pracowity, aktywny, ambitny, kulturalny, uczciwy, tolerancyjny, szanuje swój kraj i naród.

Nasi uczniowie:

 

1/  Osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

2/  Rozwijają własne zainteresowania.

3/  Dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

4/  Kontrolują swoje emocje.

5/  Potrafią  rozwiązywać  różnorodne  problemy w swoim i cudzym działaniu.

6/  Szanują swoją pracę i innych.

7/  Dbają o dobrą atmosferę w klasie i szkole.

8/  Są uczciwi, nie kłamią, szanują cudzą własność.

9/  Lubią swoją szkołę i chętnie do niej uczęszczają

10/ Są aktywni i twórczy, swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny obraz szkoły.

 

 

STRATEGICZNE OBSZARY  PRACY  SZKOŁY

 

 1. 1.      Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia.
  1. Szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym szkoły.
  2. Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
  3. Ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz.
  4. Kształcenie  sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym odpowiednio do ich aspiracji i możliwości.
  5. Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów.
  6. Nauczyciele dokonują ewaluacji procesu  dydaktyczno- wychowawczego.
  7. Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz samodzielnego rozwiązywania różnych problemów.
  8. WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
  9. Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.
  10. WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
  11. Nauka języka angielskiego zaczyna się od przedszkola.
  12. Nauczyciele nabywają kompetencje TIK.

m. Nauczyciele stosują metodę projektu w wiązaniu ze sobą wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 1. 2.     Opieka i wychowanie.
  1. Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.
  2. Szkoła proponuje uczniom uczestnictwo w zróżnicowanych zajęciach  pozalekcyjnych.
  3. Treść ofert pozalekcyjnych jest dopełnieniem treści uczenia się   i wychowania.
  4. Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.
  5. Program wychowawczy  szkoły  zachowuje  zbieżność z programem dydaktycznym.
  6. Program wychowawczy znany jest całej społeczności szkolnej.
  7. Program wychowawczy uwzględnia tradycje, obrzędy i ceremoniał szkolny.
  8. Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta ze statutowych  możliwości  instytucji    wspomagających.
  9. W organizacji pracy szkoły, uwzględnia się higienę pracy ucznia. Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  10. W pracy z uczniami uwzględnia się opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  11. Nauczyciele wdrażają odpowiednio do potrzeb programy profilaktyczne.
  12. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, nauczyciele współpracują  z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami.

   ł.  Partnerzy szkoły (instytucje wspierające i rodzice) wyrażają pozytywną opinię o współpracy ze szkołą.

 1. W szkole istnieją wszechstronne, dobre stosunki między nauczycielami - uczniami – innymi pracownikami szkoły a środowiskiem lokalnym.
 2. Wszyscy  we  wzajemnych  relacjach  przestrzegają  postanowień zawartych  w   dokumentach  stanowiących  o  prawach  dziecka  i  człowieka.
 3. Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich  uzdolnienia,   postępy,   osiągnięcia  i  trudności.
 4. Nauczyciele  uczący  w  danej  klasie, ściśle  współdziałają  z  wychowawcą  klasy.
  1. Szkoła ma tradycje, które wpływają na dobre stosunki międzyludzkie.
  2. Uczniowie i rodzice poprzez działanie w Samorządzie Uczniowskim i Radę Rodziców mają realny wpływ na życie szkoły.

 

 

 1. 3.     Rozwój kadry szkoły.
  1. Nauczyciel posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne.
  2.  Dyrektor szkoły prowadzi prawidłową politykę kadrową.
  3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całej rady pedagogicznej i odpowiada aktualnym potrzebom.

 

 1. 4.     Integracja ze środowiskiem lokalnym.
  1. Szkolne programy uwzględniają specyfikę  lokalnego środowiska.
  2. Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy o charakterze środowiskowym.
  3. Szkole pomagają sponsorzy i jej przyjaciele.
  4. Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą.
  5. Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć               w lokalnym środowisku.
  6. Szkoła  dokumentuje  i   promuje  swoje  osiągnięcia.
  7. Sukcesy  uczniów  są  znane  w  środowisku   pozaszkolnym.
  8. Sukcesy  nauczycieli  są  prezentowane  w  środowisku  lokalnym.
  9. Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska  przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.
  10. 5.     Baza i wyposażenie szkoły.
   1. Szkoła ma dobrą bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.
   2. Liczba sal i innych pomieszczeń jest adekwatna do liczby uczniów i oddziałów.
   3. Księgozbiór i ilość pomocy dydaktycznych jest wystarczająca do realizacji przyjętych programów dydaktyczno-wychowawczych.
   4. Zaplecze sanitarne, szatnia, kuchnia odpowiadają potrzebom szkoły.
   5. Szkoła posiada sprzęt poligraficzny służący nauczycielom do przygotowywania materiałów na zajęcia.
   6. Uczniowie, rodzice, nauczyciele są zadowoleni z warunków szkoły.

 

 

 


 

OPIS EWALUACJI

 

Bieżące obserwowanie realizacji zadań:

 • ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań,
 • doskonalenie realizowanej koncepcji (wprowadzanie zmian).

 

Po zakończeniu roku realizacji:

 • sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte,
 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację,
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )