Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Komunikaty

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający;
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych (długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem) i linijki (egzamin z matematyki)Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz pożyczanie przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną (małą) butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 • wychodzi do toalety (w wyjątkowych sytuacjach);
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 18 maja 2021 r.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 6. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 7. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 19) zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 9. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 10. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
 • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
 • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu  do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 2. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.
 3. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 4. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Wychodząc z sali egzaminacyjnej – zakrywa usta i nos. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

 

Uwaga Ósmoklasiści! „Program CYBER.MIL z klasą”

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo! To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

 

https://wkuciechanow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/uwaga-osmioklasisto/

Zarządzenie nr 13
opis dokumentutypdata

Zarządzenie nr 13 w sprawie nauczania hybrydowego od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

docx18-05-2021[ Pobierz ]
22 kB
Zarzadzenie nr 11/21
opis dokumentutypdata

Zarządzenie nr 11/21 dyrektora szkoły w sprawie nauczania hybrydowego

docx28-04-2021[ Pobierz ]
22 kB
Zarządzenie nr 7/2021
opis dokumentutypdata

Zarządzenie w sprawie nauczania hybrydowego w kl. I-III w dniach od 15.03 do 28.03.2021 r.

docx15-03-2021[ Pobierz ]
22 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Harmonogram zajęć dla kl. I-III od 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
33 kB

Harmonogram zajęć dla klas V-VIII od 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
46 kB

Zarządzenie nr 21/2020 z dn. 08.06.2020 r.

docx09-06-2020[ Pobierz ]
29 kB
Regulamin "Zdalna szkoła"
opis dokumentutypdata

Regulamin użyczenia laptopów w projekcie "Zdalna szkoła".

docx12-05-2020[ Pobierz ]
95 kB

Regulamin użyczenia laptopów w projekcie "Zdalna szkoła+".

docx09-06-2020[ Pobierz ]
95 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Harmonogram zajęć dla kl. I-III od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

docx25-05-2020[ Pobierz ]
30 kB

Harmonogram zajęć dla klas V-VIII od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

docx25-05-2020[ Pobierz ]
46 kB
Wznowienie działalności przedszkola i świetlicy dla uczniów klas 1-3
opis dokumentutypdata

Procedura zachowania bezpieczeństwa

docx20-05-2020[ Pobierz ]
32 kB

Oświadczenie rodziców

docx20-05-2020[ Pobierz ]
20 kB

Deklaracja

docx20-05-2020[ Pobierz ]
21 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Tygodniowe harmonogramy zajęć dla kl. I-III od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
43 kB

Tygodniowe harmonogramy dla kl. V-VIII od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
70 kB

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 27.04.2020 r.

docx28-04-2020[ Pobierz ]
28 kB
Tygodniowe harmonogramy zajęć
opis dokumentutypdata

Tygodniowy harmonogram zajęć kl. I-III

docx15-04-2020[ Pobierz ]
32 kB

Tygodniowy harmonogram zajęć kl. V-VIII

doc15-04-2020[ Pobierz ]
161 kB

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 14.04.2020 r.

doc15-04-2020[ Pobierz ]
78 kB

                 Informuję, że 20 marca 2020 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
                 Zgodnie z rozporządzeniem od 24 marca do 10 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich będzie prowadzona nauka zdalna. Nauczanie zdalne zostało przedłużone do 26 kwietnia.
                 W zaistniałej sytuacji przygotowane zostały tygodniowe plany nauczania z uwzględnieniem równomiernego obciążania uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zróżnicowania tychże zajęć.
W ramach nauczania na odległość nauczyciele będą wykorzystywali m.in. środki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz własne pomysły i materiały.Będą również podejmowali działania mające na celu ocenianie opanowywanej wiedzy i umiejętności.
Zachęcam Państwa do kontaktu z nauczycielami, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność poprzez elektroniczne środki komunikacji.
Głównym narzędziem w procesie nauczania zdalnego będzie dziennik Librus, przez który będą przesyłane wszelkie informacje i materiały. Bardzo Państwa proszę o regularne sprawdzanie wiadomości w dzienniku.
               W przypadku nauczycieli przedszkola, którzy nie mają możliwości kontaktu poprzez Librusa, do komunikacji z rodzicami będą wykorzystywane inne środki np. grupowe konta na Facebooku itp. Jednocześnie proszę śledzić komunikaty na naszej stronie www.spuniszki.witrynaszkolna.pl
                 W załączniku tygodniowe plany dla uczniów uczęszczających do szkoły.

 

                                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                       Dorota Skrobińska

opis dokumentutypdata

Tygodniowe plany zajęć dla kl. V-VIII aktualizacja

doc25-03-2020[ Pobierz ]
243 kB

Tygodniowe plany pracy dla kl. I-III

doc24-03-2020[ Pobierz ]
133 kB

Tygodniowy plan pracy dla kl. V-VIII

doc24-03-2020[ Pobierz ]
246 kB

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 23.03.2020 r.w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich.

doc24-03-2020[ Pobierz ]
81 kB

Załącznik nr 1

doc25-03-2020[ Pobierz ]
64 kB

Załącznik nr 2

doc25-03-2020[ Pobierz ]
61 kB

Załącznik nr 3a

doc25-03-2020[ Pobierz ]
32 kB

Załącznik nr 3b

doc25-03-2020[ Pobierz ]
32 kB

Załącznik nr 4

doc25-03-2020[ Pobierz ]
59 kB
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

20.03.2020 

"Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r." 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Decyzja MEN o zawieszeniu zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )