Lokietek

przy_lokiet      

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-11-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kaliszewska.
 • E-mail: szpoduniszki@wp.pl
 • Telefon: +48236549971

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich
 • Adres: Uniszki Zawadzkie 24, 06-513 Wieczfnia Kościelna
 • E-mail: szpoduniszki@wp.pl
 • Telefon: +48236549971

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się od parkingu szkoły, brak podjazdu dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośnikowego systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości kilku metrów od Szkoły. Miejsce jest oznaczone.

Inne informacje i oświadczenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Możliwe stosowanie kontrastu w odczytywaniu strony.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )