Lokietek

przy_lokiet      
Nasza szkoła
Punkt Przedszkolny
Archiwum

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana/ Ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie 24, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: EART Ewa Rybus-Tołłoczko, Andrzej Rybus-Tołłoczko, Raszyńska 3a lok. 4, 02-026 Warszawa, tel. biuro: 668 933 389, tel. komórkowy: 601 375 416, www.eart-spolka.pl  lub listownie na adres szkoły.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  •  w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :

  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
  • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
  •  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

EART Ewa Rybus-Tołłoczko, Andrzej Rybus-Tołłoczko, Raszyńska 3a lok. 4, 02-026 Warszawa, tel. biuro: 668 933 389, tel. komórkowy: 601 375 416, www.eart-spolka.pl 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )